ons aanbod rooster tarieven onze studio contact webshop winkelwagen

Betalingsvoorwaarden

Algemene- en betalingsvoorwaarden Well with Yoga

Artikel 1 Definities

In deze algemene- en betalingsvoorwaarden worden onderstaande termen met de daarbij genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Well with Yoga: de Handelsnaam van yogaschool “Well with Yoga” waaronder lessen worden verzorgd en de gebruiker van onderhavige algemene- en betalingsvoorwaarden. Docent: de verzorger van de yogalessen. Deelnemer: de persoon die zich heeft ingeschreven voor yogalessen bij Well with Yoga. Lessen: de yogalessen die de docent van Well with Yoga verzorgt aan een deelnemer. Lesgeld: de verschuldigde betaling voor deelname aan de yogalessen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, workshops, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Well with Yoga en de deelnemer. 2.2 Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene- en betalingsvoorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Well with yoga en deelnemer zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Adviezen, aansprakelijkheid en rechten

3.1 Deelnemer vrijwaart docent en Well with Yoga voor elke aanspraak met betrekking tot het gebruik van de ruimte alwaar les wordt gevolgd. Alsmede het gebouw en eigenaar waar de lesruimte is gevestigd. 3.2 Deelnemer vrijwaart docent en Well with Yoga voor elke aanspraak met betrekking tot het zoek- of defect raken van eigendommen van de deelnemer. 3.3 Deelnemer vrijwaart docent en Well with Yoga voor elke aanspraak betreffende het tijdens de les of aanwezigheid in het gebouw oplopen van blessures en/of lichamelijk letsel, ongeacht de ernst van de blessure en/of opgelopen letsel. 3.4 Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie door docent en Well with Yoga verstrekt.

Artikel 4 Lesgeld, lesgeldwijzigingen en betalingen

4.1 Actuele prijzen voor lessen en/of workshops staan vermeld op de website van Well with Yoga, www.wellwithyoga.nl . Op flyers of overige publicaties kunnen afwijkende prijzen vermeld staan, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. 4.2 Prijswijzigingen kunnen per kalendermaand worden doorgevoerd, maar zullen tijdig aan de deelnemer worden bekendgemaakt. Een stijging van kostprijs bepalende factoren is voldoende rede voor een prijswijzing. 4.3 Deelnemer dient zelf voor de overboeking van het lesgeld zorg te dragen en dient vóór aanvang van de yogalessen of vóór aanvang van de nieuwe maand, half jaar of jaar op bankrekening: NL37 KNAB 0408 5425 78 t.n.v. Well with Yoga te zijn bijgeschreven. Het lesgeld is gebaseerd op gemiddeld 43 lessen per jaar, na aftrek van feestdagen, kleine schoolvakanties en 3 weken zomervakantie. 4.4 In uitzonderingsgevallen is contante betaling van lesgeld mogelijk. Ook hier geldt dat betaling vóór aanvang van de yogalessen of vóór aanvang van de nieuwe maand of jaar dient te geschieden. Bij contante betaling wordt echter € 3.50 administratiekosten in rekening gebracht. 4.5 Indien deelnemer niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, wordt verdere deelname aan de lessen van Well with Yoga geweigerd totdat het achterstallig lesgeld is betaald. 4.6 In het geval van het niet voldoen van het achterstallig lesgeld, behoudt Well with Yoga zich het recht voor om de vrijgekomen plaats aan een andere deelnemer aan te bieden.

Artikel 5 Vakantie, feestdagen, ziekte en calamiteiten

5.1 Well with Yoga biedt geen lessen aan op feestdagen, kleine schoolvakanties en 3 weken in de zomervakantie. Voor actuele vakanties zie www.wellwithyoga.nl. Wanneer geen lessen worden aangeboden door vakanties of feestdagen, kunt u deze niet gegeven lessen ook niet inhalen. 5.2 In geval van vakantie van de deelnemer zal betaling onverminderd doorgaan, deze gemiste lessen kunnen in het lopende kalenderjaar, in overleg, ingehaald worden. 5.3 Bij ziekte van de docent of calamiteiten, zoals familieomstandigheden of een weeralarm, waardoor de docent geen les kan geven of gedupeerd is, kan deelnemer geen aanspraak maken op vervangende lessen of lesgeld creditering. 5.4 Well with Yoga zal al het mogelijke in het werk stellen om bij onder 5.3 vermelde omstandigheden vervangende lesuren of indien mogelijk vervangende docenten te regelen.

Artikel 6 Afwezigheid deelnemer en inhalen van gemiste lessen

6.1 De deelnemer meldt, bij voorkeur 12 uur voor aanvang van de les, maar in ieder geval voorafgaand aan de les, af via mail, sms of whatsapp. Afzegging door ziekte biedt deelnemers de mogelijkheid om lessen binnen het lopende kalenderjaar in te halen. 6.2 In geval van onder 6.1 vermelde voorwaarden bestaat de mogelijkheid tot inhalen van de gemiste les binnen het lopende kalenderjaar. 6.3 De deelnemer die niet deelneemt aan een les of meerdere lessen, om andere redenen als genoemd bij 5.2 en 6.1, heeft geen recht op het inhalen van lessen of creditering van lesgeld. 6.4 In geval van langdurige ziekte (langer dan 4 weken) en/of ziekenhuisopname kunnen na overleg afwijkende afspraken worden gemaakt.

Artikel 7 Opzegging

7.1 Voor de deelnemer geldt een opzegtermijn van één maand en over die opzegmaand is lesgeld verschuldigd. Wordt bijvoorbeeld op 12 oktober de opzegging ontvangen, dan is over de maand november nog lesgeld verschuldigd. 7.2 Indien voor een jaar vooruit is betaald, vervalt de korting die verkregen is en vindt herberekening plaats naar het maandelijkse lesgeld, waarna lesgeld creditering zal plaatsvinden voor de overige niet genoten lesmaanden. Ook hier geldt een maand opzegtermijn, waarover lesgeld verschuldigd is. 7.3 Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden.